کلید واژه: "9 دی، بصیرت الهی، بی بصیرتی، فتنه گران، امت"

9 دی، 9 دی بود و بس

9 دی، عرق شرم امت را در طول تاریخ به خاطر بی بصیرتی در ماجرای سقیفه پاک کرد. 9 دی، درد کوته بینی حکمیت را تا حدودی التیام داد و بر آن مرهمی شد. 9 دی، سوزش خیانت جمل و نهروان را کمی خنک کرد و از تکرار غربت 25 ساله جلوگیری کرد. 9 دی، فرق کوفه و تهران، عرا… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی