کلید واژه: "مدافعین دولت"

دولت اگرمدافعان ضعیفی مثل اقای عزتی نداشت، به مراتب در افکار عمومی وضع بهتری داشت...

🔵 اقای مرتضی عزتی به عنوان مدافع دولت، در برنامه مناظره، جسارت کرده که ایت الله جوادی آملی حق اظهار نظر درباره پول و بانکداری را ندارد و بهتر است همان فتوایش را بدهد و این کارها را به ما اقتصاددانها بسپارد.( نقل به مضمون).➕نمی دانم از کی تا به حال اظهار… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی