برچسب: "kneels before god، standbefor anyone"

هرکسی که در مقابل خدا زانو بزند می تواند در مقابل هر کسی بایستد.

هرکسی که در مقابل خدا زانو بزند می تواند در مقابل هر کسی بایستد. بیشتر »
 
شهادت حضرت زهرا (س)