کلید واژه: "غدیر، محرم، اذن دخول"

غدیر اذن دخول محرم

زائر همیشه بعد نجف کربلا رودیعنی غدیر اذن دخول محرم استباید شویم غدیری قبل از محرمی شدنذکر علی ضامن اشک محرم است بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ