کلید واژه: "شهدا، قافله عشق، شعر"

از قافله عشق جاماندیم...

از قافله های شهدا جا ماندیمرفتند رفیقان و چه تنها ماندیم افسوس که در زمانه دلتنگیمجروح شدیم اسیر دنیا ماندیم بیشتر »
 
ایده های درآمد زا