کلید واژه: "شهادت حضرت زهرا، آتش بر درب خانه"

پس جرا آتش به درب خانه ی مولا زدند...

در مدینه ماتمی، چون ماتم زهرا نبودچون به گلزار نبی جز یک گل زیبا نبودپس چرا آتش به درب خانه ی مولا زدندپشت در تنها مگر صدیقه ی کبری نبوددر تمام زندگی داغی برای مرتضیسخت چون داغ عزیزش خضرت زهرا نبود بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی