کلید واژه: "درمان غم و غصه، سوره حجر آیه۹۸"

وقتی دلت گرفت...

وقـتی دلـت گرفت...بطری وقتی پـر است و می‌خواهیخالی اش کنی،خمش می‌کنی.هر چه خم شود خـالی تر می‌شود.اگر ڪاملا رو به زمین گرفته شودسریع تر خـالی می‌شود!دل آدم هم همیـن طور است،گاهی وقـت‌ها پر می‌شـود از غم و غصهاز حـرف‌ها و طعنه‌های دیـگران ...قـرآن می‌گوی… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی