کلید واژه: "تکلیف، شهداء"

ما به تکلیفمان عمل کردیم همچون شهیدان....

ما به تکلیفمان عمل کردیمهمچون شهیداناما وقتی ملتی نخواهد سرنوشتش تغییر کند خدا هم دخالتی نمیکندان الله لایغیر بقوم الا ما یغیروا بانفسهم بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی