کلید واژه: "امید، درد، شفا"

دارویی که ممکن است شفا ندهد اما درد را قابل تحمل می کند...

امیددارویی استکه ممکن است شفا ندهداما️درد را بسیار قابل تحمل می کند. بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ