گنجهای زندگی

پرسیدند بدترین درد کدومه ؟
یکی گفت: عاشقی
یکی گفت: تنهایی
یکی گفت: دلتنگی
یکی گفت: فقر
اما هیچکس نگفت:
پیرشدن
پدر و مادر!
قدر گنج های زندگیمان رابیشتر بدانیم.

1518542745tmp_21686-img_20180213_205312814768552.jpg