گمنامان خداترس

گمنامان خداترس

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله): خداوند نیکوکاران بی نام و نشان خدا ترس را دوست دارد؛ کسانی که هرگاه غایب باشند کسی جویای آنها نمی شودو وقتی حضور دارند، کسی از آنان دعوت به عمل نمی آورد و شناخته شده نیستند،دلهایشان چراغ هدایت است و از هر ظلمتی بیرون می روند.
    

                                                                                      میزان الحکمه/ جلد4/ صفحه 1558