کاربر همیشه آنلاین ....

فضای مجازی هم محضر خداست..
در روزِحساب ، تمام این سایت ها..
تمام این کلیک ها..
آیدی ها..پیام ها..
به حرف می آیند و گواهی می دهند بر کارهای مان…
نکند که شرمنده شویم..
امان از لحظه غفلت که او شاهد است و ما بی خبر..
گاهی باید روی مانیتور بچسبانیم ورود شیطان ممنوع!
مراقب دست راست مان که کلیک میکند و
چشمان مان که نظاره می کند باشیم..
“کل اولئک کان عنه مسئولا”
و بدانیم و آگاه باشیم که خدا هم
یک کاربر همیشه “آنلاین” اینجاست…