فزونی دارد، برکت ندارد

از بزرگی پرسیدند؛
برکت در مال یعنی چه؟
درپاسخ مثالی زد و گفت:
گوسفند درسال یکبار زایمان می کند
وهر بار هم یک بره به دنیا می آورد .
سگ در سال دو بار زایمان میکند و هر
بار هم حداقل 7-6 بچه.
به طور طبیعی شما باید گله های سگ
را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنارآن
است‌ولی درواقع برعکس است.
گله های گوسفند را می بینید و یک یا
دو سگ درکنار آنها چون خداوند برکت
را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات
سگ برکت را گرفت.
مال حرام اینگونه است.
فزونی دارد
ولی برکت ندارد