سلام بر بیمار شب بیست و یکم ماه رمضان

سلام بر بیمار شب بیست و یکم ماه رمضان، سلام بر پیشانی بسته اش. سلام بر موهای سفیدی که با حنای خون رنگین گردید. سلام بر زانوی لرزان و چشمان گریان در امشب و سلام بر مهمان سر شکسته ای که میزبانش با پهلوی شکسته به استقبالش خواهد آمد.

ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی

زمظلومی کند مظلومه ای امشب پذیرایی