روز حجاب و عفاف

کشتار فجیع مدافعان حجاب!
21تیر قیام خونین مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب (روز عفاف و حجاب)

1531418205img_20180712_221527.jpg