خداوند همه چیز را جفت آفرید به جز دهان و قلب را میدانی چرا ؟

تعبیر قشنگی است
خداوند همه چیز را جفت آفرید
به جز دهان و قلب را
میدانی چرا ؟!چون باید برای خودت
یک هم نفس، یک هم زبان، یک هم دل پیدا کنی.
کسی‌ که برایت آرامش بیاورد،
مستحق ستایش است

1502284414k_pic_6c27958e-35ad-442c-a90e-a8184bd307c4.jpg