حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشی...

وقتی کاری انجام نمی شه، شاید خیری توش هست، صبر کن.
وقتی مشکل پیش بیاد، شایدحکمتی داره.
وقتی تو زندگیت، زمین بخوری حتما ًدرسی است که باید یاد بگیری.
وقتی بهت بدی می کنند، شاید وقتشه که تو خوب بودن رو یادشون بدی.
وقتی همه ی درها به روت بسته می شه، شاید با صبر و بردباری در دیگری به روت باز بشه و خدا بخواد پاداش بزرگی بهت بده.
وقتی سختی پشت سختی میاد،حتماً وقتشه روحت متعالی بشه
وقتی دلت تنگ می شه،حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشی…