بزرگترين بزرگترها

اگر انسان معنای «الله اکبر» را باور داشته باشد همه چیز در مقابل او حقیر است
انسان در مقابل یک کوه عظیم که قرار می‌گیرد یا بالای آن می‌رود و پایین را نگاه می‌کند، ترس او را می‌گیرد. در مقابل دریا که خودش را می‌بیند، می‌ترسد. وقتی یک صاحب قدرت و هیبتی را می‌بیند، صاحب دبدبه و کبکبه‌ای را می‌بیند یا به حضور او می‌رود ممکن است خودش را ببازد، زبانش به لکنت بیفتد، چرا؟ چون مرعوب عظمت او می‌شود.
این برای بشر، طبیعی است. اما گوینده‏ «الله اکبر»، آن کسی که‏ «الله اکبر» را به خودش تلقین کرده است، هرگز عظمت هیچ کس و هیچ چیز او را مرعوب نمی‌کند، چرا؟ چون‏ «الله اکبر» یعنی‏ بزرگ‌تر از هر چیز و بلکه بزرگ‌تر از هر توصیف، ذات اقدس الهی است؛ یعنی من خدا را به عظمت می‌شناسم. دیگر وقتی من خدا را به عظمت می‌شناسم، همه چیز در مقابل من حقیر است. این کلمه‏ «الله اکبر» به انسان شخصیت می‌دهد، روح انسان را بزرگ می‌کند.
استاد مطهری، آزادی معنوی، صفحه

102