با همه مهربان باش...

به علامه (طباطبایی) عرض کردم آقا! من عجول وبی صبرم، حوصله معطلی ندارم! در یک جمله برایم عصاره همه معارف اسلام را بیان کنید!
خنده ملیحی کرد و فرمود: با همه مهربان باش!
آشنای آسمان، صفحه160

1518033884tmp_6298-img_20180207_2332321496781502.jpg