اگربرای خودتان باشد شیطانی است...

💠 امام خمینی (ره):
انتخابات یک محکی برای خودتان است که ببینید آیا میخواهید انتخاب اصلح بکنید برای خودتان؟
یا برای اسلام؟
اگربرای خودتان باشد شیطانی است.
صحیفه نور،ج1

1492974920k_pic_1bc224ec-a5a4-4f3f-9d74-0f8238b1e908.jpg